Grajewo

Grajewo to miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim.

Grajewo, położone przy dolinie rzeki Ełk (Łek), powstało w XV wieku z inicjatywy księcia mazowieckiego, wielkiego kolonizatora Mazowsza, Janusza I.

noclegi w Pieninach

 

W 1426 roku książę Janusz po raz pierwszy wymienił nazwę książęcej wsi Graywa przy okazji nadania w niej wójtostwa Boguszowi z Lachowstoku.

Wiadomo, że jeszcze w XV wieku w osadzie założono młyn, a Jan z Białowieży (nadworny księcia Kazimierza III i starosta biskupich dóbr pułtuskich, posiadający na tych terenach znaczny majątek)otrzymał 23.XI.1472 roku ziemie w granicach których znajdowało się Grajwo.

Wzrost zaludnienia spowodował, że zaczął się tworzyć na tym terenie nieduży ośrodek handlu i produkcji rzemieślniczej. Z czasem Stanisław, Jan i Jakub Grajewscy wystarali się u króla Zygmunta Starego o prawo miejskie dla swojej wsi (1540 rok). Król nadał Grajwom praw

noclegi w Czorsztynie

o magdeburskie, ustanowił wójtostwo i zezwolił na dwa jarmarki.

Pod koniec XVII w. zaczął się powolny rozwój Grajewa. 
W 1695 r. król Jan III Sobieski nadał prawo odbywania dodatkowo jeszcze jednego targu, a August II na nowe jarmarki.
Ludność zajmowała się rolnictwem i rzemiosłem.

W 1818 założono tutaj fabrykę świec i mydła. Handlowano głównie bydłem i końmi oraz wyrobami bednarskimi.

W 1870 roku miastu odebrano prawa miejskie – powodem był udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.

Łapy

Gmina Łapy położona jest w obrębie trzech mezoregionów: Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, Doliny Górnej Narwi oraz Wysoczyzny Białostockiej.
Przez obszar gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: linia kolejowa Warszawa – Białystok-Kuźnica Białostocka – Grodno oraz drogi Warszawa – Białystok i Rzeszów – Lublin – Białystok.

noclegi w Pieninach

 


Znaczna część gminy znajduje się w obrębie rejonu bagienno-rzecznego, płynącej wieloma korytami Narwi. Meandry rzeki są wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki kajakowej. Oprócz tego, rzeka i jej rozlewiska są dogodnym terenem wędkarskim przez cały rok.

Pierwsza wzmianka o terenach dzisiejszych Łap, pochodzi z początku XIII wieku. 

Według legendy powstanie miejscowości wiaże się z szlachcicem Łappą herbu Lubicz, który miał się tu osiedlić. Nazwa Łapy pierwotnie oznaczała szałas myśliwski.

noclegi w Czorsztynie

W XV wieku powstał na dzisiejszych terenach Łap, zaścianek szlachecki. W 1862 roku, przez miasto wybudowano linie kolejową na szlaku Warszawa-Petersburg. 

Przybywali tu robotnicy, rzemieślnicy, szybko zwiększała się liczba ludności. W roku 1870 powstały zakłady naprawy wagonów „Depo”, wybudowane przez firmę francusko – belgijską.

W 1870 roku powstał zakład naprawy taboru kolejowogo, który przyczynił się do rozwoju miasta. 

Miejscowość otrzymała w 1925 roku prawa miejskie.

W czasie okupacji niemieckiej, Łapy zostały zniszczone 
w 80%, były też ogromne straty w ludziach. 
Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój i już w 1954r. Łapy zostały powiatem. 

W latach 60 i 70- tych powstała cukrownia, mleczarnia i szpital.

Białystok

To największe miasto w północnowschodniej części Polski, drugie pod względem gęstości zaludnienia w kraju, stolica województwa podlaskiego. Prawa miejskie uzyskało w 1692 roku. Znajduje się na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Ponad 30 % miasta to tereny zielone.

noclegi w Pieninach

Ze względu na bliskie położenie w stosunku do granic z Rosją, Litwą i Białorusią, miasto jest ośrodkiem handlu ze wschodem. Dzięki swej specyficznej lokalizacji geograficznej Białystok stał się prawdziwym konglomeratem kulturowym – jest zamieszkiwany przez mniejszości: białoruską, rosyjską, romską, tatarską i ukraińską. To największe skupisko prawosławnych w Polsce, swoje organizacje posiadają tu także protestanci, muzułmanie i buddyści. 

noclegi w Czorsztynie

Znajdują się tutaj m. in. liczne kościoły – najstarszy to późnorenesansowy Stary Kościół Farny, cerkwie czy zespół pałacowo-parkowy Branickich. W granicach Białostockiej Aglomeracji Miejskiej znalazła się również część Narwiańskiego Parku Narodowego oraz dwa rezerwaty przyrody.

Augustów

Augustów to miasto wypoczynkowo-uzdrowiskowe w województwie podlaskim, położone nad rzeką Nettą. Najważniejszy ośrodek turystyczny Puszczy Augustowskiej. Otoczone jeziorami: Białym, Necko i Sajno. Najważniejszym zabytkiem jest powstały w XIX wieku Kanał Augustowski łączący systemy wodne rzek Wisły i Niemna. 

noclegi w Sromowcach niznych

Według legendy osada nad Nettą była miejscem pierwszej schadzki króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Dla upamiętnienia tego wydarzenia król założył tu miasto. Augustów został założony w 1555 r., prawa miejskie (magdeburskie) otrzymał Augustów dopiero w 1557 roku.

Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili zbuntowani Tatarzy z wojsk Jana Kazimierza. W 1794 roku miasto zajęli Prusacy. Po Kongresie wiedeńskim w 1815 r. Augustów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego (Kongresowego). 

noclegi w Sromowcach wyznych

Powiat Augustowski to 55 jezior oraz liczne rezerwaty przyrody. Doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, wycieczek krajobrazowych czy wyjazdów agroturystycznych.

Białowieża

Białowieża to wieś w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Jest siedzibą gminy Białowieża oraz Białowieskiego Parku Narodowego obejmującego polską część Puszczy Białowieskiej.

noclegi w Szczawnicy

Zbudowana na tzw. Polanie Białowieskiej, powstałej na skutek karczowania lasów. Otoczona rezerwatami przyrody.

W Białowieży znajdował się dwór myśliwski książąt litewskich i królów polskich. Z tego czasu zachował się obelisk na grobli i grupa dębów na wzgórzu pałacowym. 

Następnie w XIX wieku na miejscu królewskiego dworu carowie rosyjscy zbudowali pałac, który następnie był siedzibą Prezydenta RP. Pałac został spalony przez wspierające Niemców oddziały węgierskie w 1944 roku i rozebrany w czasach PRL.

W czerwcu i lipcu 1920 roku w pobliżu Białowieży miały miejsce dwie niewielkie potyczki wojsk polskich z oddziałami wojsk sowieckich.

noclegi w Kluszkowcach

Po zajęciu Białowieży przez niemiecką 3 Dywizję Pancerną, przekazano Białowieżę Sowietom, którzy okupywali ją w latach 1939-1941 i wysiedlili wiele osób na Syberię.

Ciechanowiec

Ciechanowiec to miasto w woj. podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec.

noclegi Jastrzebia gora

Najstarsze wzmianki informują o spaleniu grodu ciechanowieckiego przez oddziały tatarskie w 1241 roku. Ciechanowiec otrzymał ok. 1429 roku miejskie prawa magdeburskie prawdopodobnie od litewskiego księcia Witolda. Najstarsze zachowane dokumenty miejskie pochodzą z XVI wieku.

W XVI wieku miasto należało do rodziny Kiszków, którzy zbudowali zamek nad lewym brzegiem Nurca. Zamek ten został spalony podczas wojen szwedzkich, a powstały na jego zgliszczach dwór spalili Rosjanie w 1915 roku.

W latach 1736-1739 powstał murowany kościół pw. Trójcy Świętej i szpital sióstr miłosierdzia, wedle projektu warmińskiego architekta Jana Adriana Kluka. Jego syn został najsłynniejszą postacią historyczną tego miasta.

noclegi Hel

W dobie rozbiorów Ciechanowiec wpierw (1795 – 1807) przypadł Prusom, a po kongresie wiedeńskim – Rosji. Wówczas miast zostało podzielone ważką granicą na dwie części. Prawobrzeżna (zwany Nowym Miastem lub „polską stroną”), znalazła się w granicach Królestwa Polskiego, lewobrzeżne Stare Miasto („ruska strona”) w Rosji. 

W wyniku powstań prawobrzeżny Ciechanowiec stracił prawa miejskie w 1870.

Pod koniec XIX wieku rozwinął się przemysł włókienniczy. Ciechanowiec słynął z targów konnych. 

noclegi Jastarnia

Wielkie zniszczenia z czasów pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej były mozolnie naprawiane w okresie międzywojennym. Wówczas miasto słynęło z dużej liczby warsztatów, głównie żydowskich.

Łomża

Łomża to miasto w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim nad Narwią.

Miasto powstało w X wieku w odległości 5 km na wschód od obecnego centrum, na wysokiej skarpie doliny rzeki Narew.

noclegi Bodzentyn

W pierwszej połowie XI wieku powstał gródek typu cyplowego, który spłonął pod koniec tego wieku. Gródek ten odbudowano w połowie XII wieku z ponowną fortyfikacją terenu i budową wieży pośrodku oraz dwóch wałów podgrodzia.

W Starej Łomży położone jest obok grodziska i związane z początkami Łomży Wzgórze Świętego Wawrzyńca, miejsce, gdzie według tradycji i późnych odpisów z akt kościelnych miał istnieć, kościół parafialny po raz pierwszy około roku Pańskiego 1000.

W XIV wieku, szczególnie po unii polsko-litewskiej, zmniejszyło się bardzo niebezpieczeństwo ciągłych najazdów od strony wschodniej granicy, co sprzyjało rozwojowi osadnictwa, przenoszeniu i lokacji miast na prawie niemieckim. Grody straciły swój charakter obronny, a podgrodzia nabierały większego znaczenia jako centra handlowo-gospodarcze. 

Usytuowanie miasta na obecnym miejscu nastąpiło w 2 połowie XIV w. Prawa miejskie Łomża otrzymała 15 czerwca 1418 roku od księcia Janusza I.

noclegi Wladyslawowo
noclegi w Wladyslawowie
Wladyslawowo noclegi

Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich i wcieleniu Mazowsza do Korony w 1526 roku, Łomża stała się miastem królewskim. Największy rozkwit miasta przypadł na wiek XV i XVI.

W połowie XVII wieku nastąpił upadek miasta spowodowany wojnami szwedzkimi oraz licznymi pożarami i klęskami żywiołowymi. 

Sokółka

Sokółka to miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka. Położone jest na obszarze Wzgórz Sokólskich, nad Sokołdą (prawy dopływ Supraśli).

noclegi Krajno

W początku XVI wieku istniał tu dwór myśliwski znajdujący się we władaniu królowej Bony. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana w 1524 r.

Zygmunt III Waza nadał prawa miejskie wsi królewskiej Sokółka w 1609 r. Do miasteczka przybyli żołnierze tatarscy, którzy osiedlili się tutaj i zaczęli uprawiać ziemię. Pozostawali na służbie wojskowej, ale nie otrzymywali żołdu. Prócz ziemi zyskali wolność religijną.

W drugiej połowie XVIII wieku podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhauz sprowadził rzemieślników i rozbudował miasto. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w zaborze rosyjskim. W XIX wieku ośrodek targów, rzemiosła i drobnego przemysłu.

noclegi Swieta Katarzyna
noclegi w Swietej Katarzynie
Swieta Katarzyna noclegi

W mieście kwitła sztuka rzemieślnicza, a obok kościoła stała cerkiew i synagoga. W 1862 r. Rosjanie wybudowali tu linię kolejową, biegnącą z Wiednia do Sankt Petersburga. Sokółka ponownie została zagarnięta przez Rosję na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, a następnie okupowali ją Niemcy, którzy utworzyli na tych terenach getto żydowskie.

W roku 1984 oddano do użytku szpital rejonowy na 240 łóżek, uruchomiono również komunikację miejską.

Suwałki

Suwałki to miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.

noclegi Kroscienko nad Dunajcem

Suwałki zostały założone w 1690 r. przez kamedułów wigierskich. Była to malutka osada licząca sobie dwa domy. 

Legenda mówi, iż nazwa – Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie „dzuków” – Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę – oznacza „zbieraninę”.

Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie – przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku wieś dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe. 
Król August II Mocny nadał miejscowości prawa miejskie 2 maja 1720 roku. Ustanowił również cotygodniowy targ i cztery jarmarki w roku. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romualda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzyżem.

Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski trafiła w ich ręce.

noclegi Gory Swietokrzyskie

Do końca XVII wieku zabudowa Suwałk była wyłącznie drewniana – ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasteczka. 

Od 1815 roku miasto rozwijało się dynamicznie dzięki umieszczeniu tu siedziby władz województwa augustowskiego Królestwa Polskiego, a także położeniu na ważnym trakcie z Warszawy do Petersburga.

 

Wasilków

Wasilków to miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. 
Przez miasto przebiega międzynarodowa linia kolejowa z Warszawy do Sankt Petersburga oraz Droga krajowa nr 18 w kierunku przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej.

noclegi Pieniny

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o terenie, na którym później powstało miasto i starostwo wasilkowskie pochodzi z 1358 roku. Wtedy to książęta mazowiecki Siemowit III Trojdeniec i litewski Kiejstut zawarli ugodę dotyczącą rozgraniczenia Mazowsza i Litwy.

Pierwsza wzmianka o ostępie Wasilkowo: ” deserta Wasilkowo” czyli puszcza (ostęp) Wasilków pochodzi z 1524 roku. Wtedy to Zygmunt I król Polski i Wielki Książę Litewski nadał swej małżonce Bonie puszcze w północno-wschodniej części Litwy. W tym czasie teren Wasilkowa nie był zamieszkały. Znajdowały się tu tylko „okoły” czyli ogrodzone miejsca służące do polowań. Herb Wasilkowa Przełomową datą jest dzień 8 grudnia 1566 roku, kiedy to król Zygmunt August nadał Wasilkowowi prawa miejskie.

W dwa dni po nadaniu praw miejskich w dniu 10 grudnia 1566 roku król Zygmunt August wydaje przywilej pozwalający na utworzenie parafii katolickiej i wyznacza pięć włók na folwark księżowski, a dziesięć na osadzenie poddanych chłopów.

noclegi Czorsztyn

Ważną datą w historii Wailkowa jest rok 1719, kiedy to unicki arcybiskup Kiszka poświęcił kaplicę nad źródełkiem w Świętej Wodzie. Zapis tego wydarzenia jest najstarszym znanym historykom dokumentem obrazującym dzieje Świętej Wody.